SISTEM FAIL PBS

SISTEM FAIL PBS (PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH )
PERSEDIAN FAIL SEKOLAH
BIL
JENIS FAIL
CADANGAN
PELAKSANAAN
KANDUNGAN
CATATAN

1

**FAIL  INDUK PENGURUSAN
PBS (PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH)


JANUARI
1.  Fail Putih – AM  *
1.1    Pekeliling daripada KPM/JPN/PPD
1.2    Surat-surat jawapan daripada sekolah kepada KPM/JPN/PPD
1.3    Surat-menyurat berkaitan PBS


2.  Fail Pendua ( Fail Kulit Keras – Ring File )***
        2.1   PEKELILING-PEKELILING
Ø  Pekeliling daripada KPM/JPN/PPD
Ø  Buku Panduan Pengurusan dan Pengendalian PBS

2.2   CARTA ORGANISASI PBS SEKOLAH
Ø  Struktur Jawatankuasa
Ø  Jadual Petugas Pentaksiran
Ø  Carta Organisasi

2.3  MAKLUMAT GURU PBS
Ø  Senarai Guru PBS
Ø  Biodata Guru PBS
Ø  Surat Lantikan sebagai guru PBS / Pentaksir
Ø  Jadual Waktu Mengajar

2.4     PERANCANGAN SEKOLAH PBS
Ø  Takwim aktiviti PBS
Ø  Program Tahunan PBS (Mengikut Panitia Mata Pelajaran)
Ø  Rancangan Tahunan M/Pel PBS

2.5   MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA
Ø  Minit mesyuarat J/Kuasa PBS tahunan atau bulanan
Ø  Minit mesyuarat pelaksanaan aktiviti PBS .
Ø  Minit mesyuarat Khas(Kes Khas) jika ada
Ø  Laporan aktiviti PBS

2.6     LAPORAN PRESTASI TAHUNAN
Ø  Data murid PBS tahun berkenaan
Ø  Analisis Pentaksiran Setengah Tahun dan Akhir Tahun

2.7   LAPORAN PENCERAPAN/PEMANTAUAN
Ø  Jadual Pencerapan/pemantauan
Ø  Laporan Pencerapan /pemantauan Guru PBS oleh GB/PK
Ø  Laporan Pencerapan/pemantauan  oleh Pegawai KPM/JPN/PPD/Nazir

2.8   KES-KES KHAS
Ø  Murid yang kerap tidak datang ke sekolah
Ø  Murid yang tidak ada maklumat / Murid luar negara
Ø  Murid Berkeperluan Khas
Ø  Kes- Kes Lain

* Simpan di Pejabat
** Fail mengikut  Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti (SPSK)
***Fail Pendua disimpan oleh Penyelaras/SU PBS


2

PORTFOLIO FAIL PERKEMBANGAN MURID (FPM)


FEB - NOVEMBER

SEBUAH FAIL BAGI SETIAP MURID 
i.      Disediakan oleh guru kelas. Setiap murid ada 1 fail (fail di belakang kelas tahun 1)
ii.    Pengisian fail: semua guru subjek. meletakkan evidens murid (i.e. lembaran kerja)
iii.   Evidens yang diletakkan adalah evidens terkini bagi setiap deskriptor untuk setiap mata pelajaran.
iv.  Masukkan mengikut partition subjek masing-masing.
v.    Evidens terdahulu diserah kepada murid setelah direkodkan dalam SPPBS dan pelaksanaan Penjaminan Kualiti seperti yandg dijadualkan oleh JK PBS Sekolah (rujuk Buku Panduan Pengendalian PBS )
vi.  Pendidikan Aktiviti Jasmani, Sukan dan  
Kokurikulum (PAJSK)
-   Borang Skor PAJSK (dari Fail Guru PJ)


*Disimpan dalam kelas / tempat yang selamat3
PORTFOLIO FAIL SHOWCASE

JANUARI
SEBUAH FAIL BAGI SATU KELAS
         i.         Maklumat Murid 
       ii.         Laporan Perkembangan Keseluruhan
      iii.         Evidens terbaik bagi setiap mata pelajaran
vii.          Masukkan mengikut partition subjek masing-masing.


* Kandungan showcase diambil dari Portfolio Perkembangan Murid


4

FAIL PORTFOLIO GURU

JAN - NOVEMBER
SEBUAH FAIL SETIAP GURU *
Ø  Maklumat Guru
Ø  Dokumen Standard Prestasi  (DSP MP)
Ø  Borang  checklist evidens/ Rekod Transit setiap mata pelajaran yang ajar. ( kelompok)
(Rekod Transit penting kerana guru akan key-in data pentaksiran secara online)
Ø  Instrumens Pentaksiran
Ø  Surat Lantikan Pentaksir

* Sekiranya guru mengajar lebih daripada satu mata pelajaran sediakan satu fail sahajaRUMUSAN


BIL

JENIS FAIL

BILANGAN FAIL
TINDAKAN
CATATAN
1.

FAIL INDUK PENGURUSAN PBS   AM
1
PENTADBIRAN
SIMPAN DI PEJABAT
2.

FAIL INDUK  PENGURUSAN PBS   PENDUA

1
PENYELARAS
DISIMPAN OLEH PENYELARAS PBS /SU
3.

FAIL PERKEMBANGAN MURID

MENGIKUT BILANGAN MURID
GURU MATA PELAJARAN
DISIMPAN DI BILIK OPERASI PENTAKSIRAN
4.

FAIL SHOWCASE

1
GURU KELAS
DISIMPAN DI BILIK OPERASI PENTAKSIRAN
5.

FAIL GURU

1
GURU
DISIMPAN OLEH GURU

No comments:

Post a Comment